Diễn tập An toàn thông tin cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3

Với chủ đề “Phối hợp ứng phó sự cố tấn công mã độc” diễn tập đảm bảo về an toàn thông tin mạng năm 2020 cho Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 được tổ chức ngày 31 tháng 12 năm 2020.