Ngăn chặn xung đột quyền lực trong quản trị công ty đại chúng thuộc sở hữu gia đình tại Việt Nam – Minh bạch là chìa khóa then chốt

Tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp của các công ty đại chúng thuộc sở hữu gia đình tại Việt Nam là chìa khóa then chốt đảm bảo tính kế thừa lâu dài và duy trì phát triển bền vững.