Luân Bùi - Chuyên gia Thần Số Học của Viện nghiên cứu số học Pythagoras

Thần số học được xem là một bộ môn chuyên ngành, nghiên cứu khoa học dựa trên những ý nghĩa, biểu tượng của các con số. Từ đó đưa ra những ảnh hưởng của nó đối với sự hình thành, phát triển tính cách và đời sống con người.