Nhượng quyền Bắc Kinh Đường, bạn cần biết Setup?

Bắc Kinh Đường là thương hiệu tích hợp được trong mọi Spa/TMV mà không ảnh hưởng đến hoạt động của Spa/TMV. Khi nhượng quyền Bạn không mất chi phí cho decor, mua sắm trang thiết bị như các mô hình...