Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong 20 năm qua (1985-2005)

Đăng bởi BBT

19/04/2020 20:47

Đây là công trình nghiên cứu của tác giả Lã Tuấn Nghĩa và Trần Duy Quý thuộc Viện Nghiên cứu Hợp tác KHKT Châu Á Thái Bình Dương.

Tóm tắt

During the last twenty years (1985-2005), the agricultural biotechnology has been rapidly developed in Vietnam and obtained significant achievements in constructing the infrastructure and in research. Vietnamese researchers have been trained at developed countries where there were the advanced laboratories with excellent experts, thus they have improved their knowledge and skill. They were playing key role in the biotechnological laboratories in Vietnam. There were several institutes/universities which were equipped with good instruments. Recently, six national key biotechnological laboratories were established where almost the experiments of the advanced biotechnology could be conducted. We have obtained results on research and application of the biotechnology in the crop breeding such as: using of the DNA markers in analysis of the gienetic diversity; mapping of the genes responsive for tolerance to the biotic and a-biotic factors; pyramiding and transfer of the useful genes into important crops; using of the cell and embryo technologies in propagation of the crops and breeds; generation of the free disease crops; crop breeding based on selection of the soma variation and mutation; created animals such as: cow, chicken, pig by applying the cell and embryo. By research and application of the microbiological technology, we have produced bio-pesticides, bio-fungicides, bio-fertilizer and bio-products used in the food production. By using of the enzyme and protein technologies, we have developed kits for detection of the poisons in crops as well as in foods, kits for rapid determination the plant and animal diseases. We have produced vaccines for the animal protection, bio-products for the produce and storage of foods and enzymes used in research an agricultural production. The agricultural biotechnology has played a very important role in the agricultural development of Vietnam.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Khoa học và Công nghệ, 2003: Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 18/CP của Chính phủ và Kế 9 hoạch phát triển CNSH đến năm 2010: 3-49. Hà Nội.
2. Bộ NN & PTNT, 2003: Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 18/CP của Chính phủ và Kế hoạch phát triển CNSH đến năm 2010: 50-60. Hà Nội.
3. Trung tâm KHTN & CN QG, 2003: Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 18/CP của Chính phủ và Kế hoạch phát triển CNSH đến năm 2010: 81- 92. Hà Nội.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2003: Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 18/CP của Chính phủ và Kế hoạch phát triển CNSH đến năm 2010: 102-111. Hà Nội.
5. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2003: Nghị quyết 18/CP và Kế hoạch phát triển CNSH đến năm 2010: 123-132. Hà Nội.
6. Bộ Nông nghiệp & PTNT, 2005: Hội nghị quán triệt chi thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và triển khai chương trình hành động của chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: 19-28. Hà Nội.
7. Trần Duy Quý, 2005: Hội nghị quán triệt chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và triển khai chương trình hành động của chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: 29- 38. Hà Nội.
8. Đặng Trọng Lương, 2005: Hội nghị KHCN cây trồng. Hà Nội.
9. Nguyễn Văn Tuất và cs., 2005: Nghiên cứu và ứng dụng CNSH để sản xuất các chế phẩm sinh học phòng trừ dịch hại cây trồng. Hội nghị KHCN cây trồng. Hà Nội.
10. Vũ Đức Quang và cs., 2005: Hội nghị KHCN cây trồng. Hà Nội.

BBT
Nguồn Viện Nghiên cứu Hợp tác KHKT Châu Á Thái Bình Dương
Bạn đang đọc bài viết "Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong 20 năm qua (1985-2005)" tại chuyên mục KỸ THUẬT. Cảm ơn Quý vị đã tìm hiểu những thông tin tư liệu tham khảo về: Khoa học, Kỹ thuật, Hợp tác đầu tư, Dự án, Tri thức, Thời đại, Sản phẩm dịch vụ KHKT và hoạt động của VIỆN NGHIÊN CỨU HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG trên Website http://kinhtevadautu.vn/. Rất mong nhận được sự đóng góp của Quý vị giúp chúng tôi trong quá trình hoàn thiện kỹ thuật, Điện thoại: 08.3456.5456