Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI)

Hơn 15 năm qua, hoạt động xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ đã trở thành hoạt động thường niên của NASATI với mục đích thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần đẩy mạnh gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh, xúc tiến các giao dịch công nghệ.